Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Siim OrasmaaEstonia Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 143 Deviations 2,586 Comments 19,842 Pageviews
×

Favourites

Activity


Otepaa piiskopilinnus, ver 0.5 (uncolored) by kalaadrius
Otepaa piiskopilinnus, ver 0.5 (uncolored)
Uncolored version of my drawing about medieval bishop's castle of Otepää. You can use it for a coloring practice. Just be sure to link back to the original and also let me know of the result.

See fav.me/d9fubf0 for a more detailed description of the castle and its history.
Loading...
Otepaa piiskopilinnus, ver 0.5 by kalaadrius
Otepaa piiskopilinnus, ver 0.5
=============================================
Pealkiri: Otepää piiskopilinnus
Title: Otepää bishop's castle
=============================================

A fictional reconstruction of the medieval bishop's castle of Otepää.

The name Otepää (German Odenpäh, Odenpe, Odempe) comes from Ancient Estonian, meaning bear's head. It has been guessed that the name was either inspired by the shape of the hill (which resembles bear's head a bit), or by names of Estonian elders who were ruling there and who might have had a similar name. [1]
The earliest signs of permanent settlement in Otepää Hill date back to 7th - 8th C. AD. [1] By the beginning of 13th century, the settlement had developed into one of the strongest strongholds of Ancient Estonia. [1] [2]
The fortress played an important role in the Baltic Crusade against Estonians (1208–1224), and it was frequently sieged and conquered by both sides. In 1216, it fell into the hands of crusaders, and in that year, the construction of red-brick fortifications likely began. After the crusader conquest in 1224, the fortress served for short time as the residence of the Prince-Bishop of Tartu (Dorpat). During 1224-1225, the initial castle was completed, and it was the first red-brick castle in Estonia at that time. [1] [3]

As the residence of the Prince-Bishop was moved to Tartu (probably due to its better location for trade), and other borderline castles were erected (Vana-Kastre, Kirumpää, Uue-Kastre, Vastseliina), the Otepää castle seemed to have lost its strategic importance, and it merely kept its importance as a local economic center. It has also been suggested that the location of the castle -- a hill in a valley -- was rather disadvantageous in the age of far range siege weapons. For this reason or for some other, the castle seemed to have met its decline by the end of 14th century, and it had no strategic role in the great conflicts of the coming centuries. [3] [1]

Interestingly enough, the oldest hand firearm in Estonia (The Cannon of Otepää, or the Otepää gonne, from the end of 14th century) was found from ruins of the Otepää castle. [4]

-----------

Otepää piiskopilinnuse väga oletuslik rekonstruktsioon.

Linnuse nimi - Otepää (saksa allikates Odenpäh, Odenpe, Odempe) - tähendanud tollal tõenäoliselt "karu pead". On oletatud, et nimi tulenes kas linnamäe iseloomulikust kujust või mõne tollal valitsenud vanema nimest. [1]
Varaseimad märgid püsiasustusest linnamäel pärinevad 7.–8. sajandist. [1] 13. saj alguseks oli Otepää kujunenud üheks tugevaimaks muinaseesti linnuseks ning ühtlasi ka üheks Ugandi maakonna peamiseks võimukeskuseks. [1] [2]
Linnus mängis olulist rolli ristisõdade / muistse vabadusvõitluse ajal (1208–1224), mida näitab selle  sagedane piiramine ja vallutamine. Oletatavasti aastal 1216, kui linnus oli sakslaste kätte langenud, algas tugeva telliskivimüüri rajamine. Pärast ristisõdijate vallutust aastal 1224 oli linnus lühikest aega Tartu piiskopi residentsiks. Piiskopi eestvedamisel toimusid linnuses aastatel 1224-1225 ulatuslikumad väljaehitamisetööd ning pärast linnuse valmimist oli tegemist esimese kivikindlusega Eestis. [1] [3]

Kuna piiskopkonna keskus kolis Tartusse (tõenäoliselt parema sobivuse tõttu kaubanduseks) ning piiskopkonna piirialadele kerkisid uued linnused (Vana-Kastre, Kirumpää, Uue-Kastre, Vastseliina), näis  Otepää muutuvat aja jooksul vähetähtsaks "tagalalinnuseks", mis omas vaid olulisust kohaliku majanduskeskusena. Arvatavasti muutus piiramisrelvade arenedes probleemseks ka linnuse asukoht -- mägi oru põhjas --, kuivõrd ümbritseva oru servad pakkusid üsna soodsaid positsioone linnuse piiramiseks. Igal juhul näib linnus 14. saj lõpuks olevat oma tähtsuse kaotanud ning Liivi sõjas see "linnuslikku" rolli enam ei mänginud. [3] [1]

Otepää linnuse varemetest on leitud ka Eesti vanim käsitulirelv, eestlaetav ja lukuta algeline püss. [4] [5]

-----------

Related:
*) Bishop's castle of Tartu:  fav.me/d7s799f
*) Kärkna Abbey:  fav.me/d85nsse
*) Vana-Kastre bishop's castle:  fav.me/d8c9u8j
*) Uue-Kastre bishop's castle:  fav.me/d8ryty3
Loading...
Autoportree_'15 by kalaadrius
Autoportree_'15
A selfie portrait. Last one was from '11, so it was about time to make a new one. 
Loading...
Uue-Kastre piiskopilinnus ver 0.5 by kalaadrius
Uue-Kastre piiskopilinnus ver 0.5
=============================================
Pealkiri: Uue-Kastre piiskopilinnus
Title: Uue-Kastre bishop's castle
=============================================

A fictional reconstruction of the medieval bishop's castle of Uue-Kastre. The stone castle is based on the 17th century ground plan, but everything 'above the ground' is pretty much my own fiction.

In medieval times, the river Emajõgi was a part of an important trading route, which connected hanseatic cities with the cities of Old Russia: Pskov and Novgorod. Uue-Kastre (German Warbeck, Warbecke, Warenbecke, Varbek) was a castle controlling the river 12 km from its estuary into the lake Peipus. The location was strategically well-chosen: the castle was situated pretty much "at the edge of dry land", just before the river enters into the great marshlands of the estuary. Due to this strategic advantage, the Uue-Kastre castle probably took over the functions of the Vana-Kastre castle, which was an earlier castle controlling the river, but which was situated "too deep in inland" to properly fulfill its role.

The first written mentions about the castle come from 1392. In medieval times, the castle served both as a defensive outpost of the bishopric of Dorpat (Tartu) and as a toll collecting centre, and there are also mentions about a navigational barrier made of logs next to the castle. It has been suggested that this barrier also gave name to the castle: ~'Warbeck' could have came from German 'Wehre das Baches' ~~ 'weirs of the river'. The castle was probably damaged or destroyed during the Livonian war (1558–1583), but was rebuilt and preserved more or less through the wars of 17th century. It was destroyed in the Great Northern War (1700–1721).

Open questions include:
*) How the navigational barrier really might have looked like? Only example (of a medieval navigational barrier) that I know is the great chain protecting the entrance to the Golden Horn in Constantinople, but the Bishopric of Dorpat probably had no means or needs for such barrier;
*) Proportions of the buildings? The proportions might be a bit off: the castle and the bailey might be a bit too small on the picture;

-----------

Keskaegse Uue-Kastre piiskopilinnuse 'fiktsionaalne' rekonstruktsioon. Kuigi kivilinnuse joonis toetub linnuse asendiplaanile 17. sajandist, on tornide/müüride/ehitiste välised kujud ja kõrgused suuresti oletuslikud.

Uue-Kastre (saksa Warbeck, Warbecke, Warenbecke, Varbek) piiskopilinnus paiknes "Emajõe vasakkaldal 12 km enne Emajõe suubumist Peipsisse." ( et.wikipedia.org/wiki/Uue-Kast… ) Tegemist oli strateegiliselt hästivalitud kohaga, kuna linnus paiknes Emajõe suudmeala suurte rabade piirimail: kohas, millest idapool oli raske leida "jalatäit kindlat maad" kindlustuste rajamiseks. Tõenäoliselt võttis Uue-Kastre linnus üle senise Vana-Kastre linnuse funktsioonid (idast tulevate rüüsteretkede tõkestamine ja jõgepidi liikuvate kaupade tollimine), kuna viimane oli rajatud "liiga sügavale sisemaale" ega suutnud seetõttu pakkuda kaitset kõigile Tartust ida pool paiknevatele asulatele.

Linnuse esimene kirjalik mainimine pärineb aastast 1392. On mainitud, et linnuse juures paiknesid "palgid üle Emajõe", mis tõenäoliselt täitsid jõetõkke funktsiooni. On ka oletatud, et linnuse nimigi on sellest tuletatud: ~'Warbeck' tulenevat saksakeelsest 'Wehre das Baches', mis tähendab jõetõket ( register.muinas.ee/public.php?… ). Linnuse käekäik pärast keskaega: Liivi sõjas (1558–1583) sai linnus purustusi või koguni hävitati, ent taastati pärast seda ning säilis rohkemal või vähemal määral läbi 17. sajandi sõdade. Linnus hävis lõplikult Põhjasõjas (1700–1721).

Lahtisi küsimusi:
*) Kuidas palkidest veetõke tegelikult välja võis näha? Ainus keskaegne näide veetõkkest, mida ma tean, on Konstantinoopoli Kuldsarve lahe suur kett-tõke, aga selle ja Tartu piiskopkonna veetõkete vahele on ilmselt raske mingeid paralleele tõmmata;
*) Pildi proportsioonid veidi paigast ära? Vähemalt selline mulje on nüüd, pärast pildi valmimist; tundub, et linnuse / eeslinnuse ehitised võiksid ehk natukene suuremad olla.

-----------

Related:
*) Bishop's castle of Tartu:  fav.me/d7s799f
*) Kärkna Abbey:  fav.me/d85nsse
*) Vana-Kaste bishop's castle:  fav.me/d8c9u8j
*) Otepää bishop's castlefav.me/d9fubf0
Loading...
Happy holidays to everyone!

As my premium membership is ending soon, it's time to wrap it up and make one last art feature. This feature does not have very specific focus, rather it contains works from different subcategories that I have been interested in.

:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Fantasy / Characters


  sword of power by studiotou Troll fight by tmza I See You by aonodori

  gothic for a day by GoblinHood Townsfolk conceptart by Polymental69:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Fantasy / Landscapes and scenery


    'Our Deity's Shrine' by Gpozz The Sacred Tree - Speedpaint by zilekondic

   A Messenger by mreach  Hexentreffen by amiroteia Profcat virgin tower by CeyhunSen

   Green Stream by Howi3:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Fantasy / Dark scenery


  Blowing the Horn 2 by callmevargo Haunted sawmill by Zoriy Journey to Tuonela III by tuomaskoivurinne :thumb273656379::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Figures and Pin-ups
  

  

Mature Content

Girl sitted on her knees by arteactive
:thumb53581679: Take a look by SabrinaDeets

Mature Content

Earth 5 by zombat
Squibbit's Pirate Girl by StMan:icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider1::icondivider2:
Conceptual
  

  great migration by Rats-in-the-van
  • Mood: Artistic

deviantID

kalaadrius
Siim Orasmaa
Artist
Estonia
Current Residence: Tartu, Estonia
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconvarzival:
Varzival Featured By Owner Jul 7, 2013  Hobbyist General Artist
Merci pour le fav encore une fois!!
Reply
:iconagartaa:
agartaa Featured By Owner Dec 8, 2012
thank you for the fav :)
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Dec 8, 2012
You're welcome :) It's wonderful work and "Ronia the Robber's Daughter" is a great topic - I wish there could be more works on it.
Reply
:iconthedarkenedbride:
TheDarkenedBride Featured By Owner Dec 1, 2012  Hobbyist General Artist
:iconcuteheartz: thank you very much for your support :tighthug:
Reply
:iconthedarkenedbride:
TheDarkenedBride Featured By Owner Sep 7, 2012  Hobbyist General Artist
Hello :wave:
:iconrainbowsqueeplz: I'm getting together the next issue of my „friends features“, if you'd like to take part in it feel free to note me with 3 thumbcodes of your works, then pick a friend of yours and send me 3 of their works too :handshake: the feature will be released in the upcoming weeks, I'll note you with the link when it's done :salute:
Reply
:iconelindielforeststar:
ElindielForestStar Featured By Owner Jun 16, 2012  Hobbyist Photographer
Extremely beautiful gallery!
Reply
:iconblackmoonrose13:
Blackmoonrose13 Featured By Owner Feb 28, 2012  Hobbyist Digital Artist
I colored a line art of yours I would love an opinion [link]
Reply
:icondiamonx:
Diamonx Featured By Owner Sep 13, 2011
Sorry for bothering,
I want to buy art from others, but sadly I can't buy points cuz nobody lets me open my bank account. >.<
So, just asking, maybe you have some extra points to share..
Please don't be mad for asking. :(
Thank you.
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Sep 13, 2011
I ain't mad, just suprised. I can give you, but only few.
Reply
:icondiamonx:
Diamonx Featured By Owner Sep 14, 2011
Thank you really much! ^^
Reply
:iconsuperninjakitty:
SuperNinjaKitty Featured By Owner Sep 7, 2011  Student General Artist
Thhanks for the Llama!
Reply
:icondestro2k:
Destro2k Featured By Owner Sep 6, 2011  Hobbyist Artisan Crafter
featured [link] :huggle:
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Sep 6, 2011
Thank you :)
Reply
:icondestro2k:
Destro2k Featured By Owner Sep 10, 2011  Hobbyist Artisan Crafter
very welcome :)
Reply
:iconilmarinenkowal:
IlmarinenKowal Featured By Owner Aug 16, 2011   Traditional Artist
Thanks for comment :D
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Aug 16, 2011
Welcome :)
Reply
:icondeshrubber:
deshrubber Featured By Owner Aug 2, 2011  Hobbyist General Artist
Your work has been featured in the new Forum Features article!
Reply
:iconkalaadrius:
kalaadrius Featured By Owner Aug 2, 2011
Many thanks!!
Reply
:icondeshrubber:
deshrubber Featured By Owner Aug 2, 2011  Hobbyist General Artist
:salute:
Reply
:icongarv23:
GARV23 Featured By Owner Jul 14, 2011   Digital Artist
Hey thanks!!!
Reply
Add a Comment: